I. Bendrosios nuostatos

1. Nuperku.lt puslapio valdytojas užtikrina jog asmeniniai duomenys, pateikti internetiniame puslapyje www.nuperku.lt niekada kompanijos nebus panaudoti netinkamais tikslais.

2. Kliento asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai. 

3. Nuperku.lt vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais: 

3.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais; 

3.2. Asmens duomenys tvarkomi automatiniu būdu. 

3.3. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai. 

3.4. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t.y. tik tais atvejais, kai: 

3.4.1. duomenų subjektas duoda sutikimą; 

3.4.2. sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas; 

3.4.3. Nuperku.lt įpareigotas tvarkyti asmens duomenis pagal įstatymus; 

3.4.4. asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia Nuperku.lt arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni. 

3.5. Asmens duomenys nuolat atnaujinami. 

3.6. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai. 

3.7. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė. 

3.8. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali. 

3.9. Apie asmens duomenų tvarkymą nustatyta tvarka pranešama Lietuvos Respublikos valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

4. Naudotis paslaugomis gali: 

4.1. visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus; 

4.2. nepilnamečiai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija; 

4.3. juridiniai asmenys; 

4.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

II. Asmens duomenų rinkimas, apdorojimas ir saugojimas

5. Nuperku.lt gerbia kiekvieno kliento teisę į privatumą. Kliento asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi automatiniu būdu: 

5.1. kliento prekių užsakymų apdorojimui;

5.2. finansinių dokumentų išrašymui;

5.3. problemų, susijusių su prekių pateikimų ar pristatymu, išsprendimui; 

5.4. kitų sutartinių įsipareigojimų įvykdymui.

6. Registracijos ir užsakymo metu klientas privalo pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis. 

7. Tvarkydamas ir saugodamas kliento asmens duomenis Nuperku.lt įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo, asmens duomenis saugodama 2 metus nuo paskutinio pirkėjo apsipirkimo. 

7.1. Nuperku.lt įsipareigoja, kad duomenys, keliaudami iš kliento kompiuterio iki serverio nebus perskaityti ar pakeisti trečiųjų asmenų.

7.2. Nuperku.lt teikdama internetinės prekybos paslaugas saugo informaciją kliento galiniame įrenginyje (naudoja slapukus) taip užtikrindama kliento galimybę gauti norimą paslaugą. Nuperku.lt užtikrina, kad tokia galimybė nebus prieinama tretiesiems asmenims. 

8. Nuperku.lt gali statistiniais tikslais naudoti su kliento asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t.y.

duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad

neleistų atskleisti kliento asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima

nustatyti asmens tapatybę.

III. Asmeninių duomenų naudojimas ir atskleidimas trečioms šalims

9. Nuperku.lt pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims: 

9.1. UAB „Venipak LT“ S. Žukausko g. 49, Vilniaus m., Vilniaus m. sav., LT-09131  Įmonės kodas 300906055, UAB “EVP International” (www.paysera.lt) adresu: Mėnulio g. 7, LT -04326 Vilnius įmonės kodas 300060819, UAB „Baltic post“. J. Jasinskio g. 16, Vilniaus m., Vilniaus m. sav., LT-01112 Įmonės kodas: 302544039

9.2. tik Lietuvos Respublikos įstatyų nustatyta tvarka.

IV. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

10. Klientas pats turi teisę keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją, o taip pat pasinaudoti Privatumo politikos 13 punkte nurodytomis teisėmis.

V. Informacijos ar pretenzijų perdavimas

11. Klientas, norėdamas gauti informaciją apie savo duomenis, kuriuos tvarko Nuperku.lt privalo pateikti Nuperku.lt asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinti savo asmens tapatybę. Pirkde.lt, patikrinęs tvarkomus duomenis, privalo iš karto atsakyti, ar su juo susiję asmens duomenys yra tvarkomi bei kaip yra tvarkomi, perduodant juos klientui užantspauduotame voke, kuris perduodamas klientui pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jeigu klientas prašymą Nuperku.lt pateikia ne tiesiogiai, o atsiunčia paštu, per kurjerį ar kitaip, Nuperku.lt per 30 darbo dienų privalo atsakyti, ar su juo susiję asmens duomenys yra tvarkomi.

12. Neatlygintinai Nuperku.lt klientui teikia informaciją apie jo tvarkomus duomenis

13. Klientas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, ir nustatęs, kad jo duomenys yra neteisingi, neišsamūs ir netikslūs, turi teisę reikalauti ištaisyti tokius asmens duomenis ir (arba) sustabdyti jų tvarkymą, išskyrus saugojimą. Klientas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, ir nustatęs, kad jo duomenys tvarkomi neteisėtai, nesąžiningai, turi teisę reikalauti sunaikinti tokius asmens duomenis ar sustabdyti jų tvarkymą, išskyrus saugojimą. 

VI. Pranešimas apie pasikeitimus

14. Nuperku.lt turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdamas interneto puslapyje, bei nurodytu el. paštu. 

15. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami interneto puslapio sistemoje. 

16. Jei po Privatumo politikos papildymo ar pakeitimo klientas ir toliau naudojasi Nuperku.lt teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad klientas sutinkate su nauja redakcija.